شـهردار اسلامشهـر

محسـن حمیـدی

شـهردار اسلامشهـر
آدرس وب سایت : www.mohsenhamidii.ir

تحصیلات:

دکترای مهندسی کشاورزی

سوابق کاری:

شهردار اسلامشهر از تاریخ 1400/7/22 تاکنون

• سرپرست شهرداری اسلامشهر از ابتدای سال 1400

• معاون خدمات شهری و امور مناطق شهرداری اسلامشهر

• مشاور مدیرکل دفتر فنی استانداری تهران

• مسئول گروه فضای سبز و محیط زیست دفتر فنی استانداری تهران

• معاون اداری مالی شهرداری باقرشهر

• قائم مقام شهرداری پرند

• رئیس هیئت مدیره سازمان حمل و نقل شهرداری پرند

• بازرس‌ویژه حوزه معاونت امورعمرانی جهت‌ نظارت بر عملکرد سازمان پارکها و فضای ‌سبز شهرداری های استان تهران

• مسئول نظارت بر عملکرد کمیسیون ماده 7 قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرداری های استان تهران

•عضو کارگروه تخصصی ماده 15 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

• نماینده وزارت کشور در شورای سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری گلستان

• نماینده وزارت کشور در شورای سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شهریار

• عضو کارگروه راهبردی مدیریت شهری و امور شوراها ،‌اتاق فکر مدیریت پسماند استانداری تهران

• عضو اتاق فکر توسعه فضای سبز و کاهش آلودگی هوای استان تهران

• نماینده استانداری در کمیته انطباق مصوبات شورای اسلامی شهرستان اسلامشهر

• عضو اتاق فکر حمل و نقل و ترافیک استان تهران

• معاون سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اسلامشهر

• مسئول عمران شهرداری باقرشهر

• نماینده استانداری در شورای سازمان فرهنگی ، ورزشی شهرداری قدس

• کارشناس عضو شورای سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد

• کارشناس عضو شورای سازمان پارکها و فضای سبز نسیم شهر

• کارشناس عضو شورای سازمان مدیریت پسماند شهرستان ملارد

• عضو کارگروه ارزیابی عملکرد شهرداری های استان تهران

پژوهشی:

•خشک شدن قنوات باقرشهر در اثر توسعه شهری و تغییر اقلیم(همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی ـ همدان ـ 5 تیر 1393)

•معرفی درختان و درختچه های مقاوم به خشکی جهت کاشت در فضای سبز (همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی ـ همدان ـ 5 تیرماه 1393)

•مقایسه تأثیر نسبت های کاهشی کود شیمیایی و افزایشی کود بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم RGS کلزا در تراکم های مختلف بذر (همایش علمی آشنایی با فرصت های کشاورزی، امنیت غذایی و محصولات سالم. دانشکده کشاورزی ـ ورامین ـ 14 بهمن 92)

• محدودیت استفاده از آبیاری قطره ای در فضای سبز (دومین همایش ملی بیابان بارویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی ـ سمنان ـ 20 و 21 آبان ماه 1393)

• بررسی روند تغییرات اقلیم با استفاده از پارامتر های اقلیمی (کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکار ها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و کشاورزی ـ تبریزـ 6 الی 8 اسفند ماه 1393)

• بررسی رابطه خشکسالی با طوفان های گرد و غبار (کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکار ها و چالش ها با مدیریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و کشاورزی ـ تبریز ـ 6 الی 8 اسفند 1393)

• توسعه فضای سبز راهکاری برای کاهش آلودگی هوا (کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار. تهران محل وزارت راه و شهرسازی ـ 21 ـ اسفند ماه 1395)

• مقایسه تأثیر نسبت های مختلف کودهای شیمیایی و بیولوژیک بر میزان کلروفیل رقم RGS کلزا در تراکم های مختلف بذر (همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی ـ ملارد ـ 3 خردادماه 1394)

• برآورد میزان آب قابل استفاده از استحصال آب باران جهت استفاده در امور کشاورزی (همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی ـ ملارد ـ 3خردادماه 1394)

• بررسی تاثیرآرایش کاشت وتاریخ کاشت برعملکردبرخی از پارامترهای مورفولوژیک گلرنگ،رقم گلدشت در منطقه رباط کریم(دومین کنفرانس بین المللی پژوهش درمهندسی،علوم وتکنولوژی ـ دوبی ـ 2 اسفندماه94)

• بررسی تراکم بوته و تاریخ کاشت بر عملکرد پارامترهای مورفولوژیک و فیزیولوژیک گلرنگ ،رقم گلدشت در منطقه رباط کریم (همایش ملی پروژه های کاربردی در کشاورزی ـ ملاردـ 31 تیر ماه 1395)

• بررسی وضعیت آلودگی محیط از نظر ترکیبات نفتی و فلزات سنگین در باقرشهر(نشریه مخاطرات محیط طبیعی)

• بررسی تاثیرات محیط زیست کلانشهر تهران بر فضای پیرامونی (مورد مطالعه:دهستانهای قلعه نو و کهریزک از شهرستان ری)

• بررسی گستره آلودگی های محیطی و منابع آلایندگی در محدوده شهری باقرشهر تهران

• بررسی ارزیابی تاب آوری باقرشهر تهران در برابر زمین لرزه