پنجشنبه, ۰۱ تیر ۱۴۰۲ ۰۰:۰۰ ۶۰۱۱
چچ

معرفی دبیر


مشخصات فردی :
نام : محمد رضا
نام خانوادگی : حاجی آقا پور

مدارک تحصیلی :
· دانشنامه پایان
تحصیلات کارشناسی در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
· دانشنامه پایان
تحصیلات کارشناسی در رشته حقوق از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس (صباشهر)
· کارشناسی ارشد
حقوق با گرایش حقوق عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

سوابق کاری / سمت های سازمانی :
· مسئول واحد اجرای
احکام شهرداری منطقه یک اسلامشهر
· نماینده حقوقی
شهرداری منطقه یک با حفظ سمت
· مسئول واحد حقوقی
شهرداری منطقه یک با حفظ سمت
· مسئول پیگیری
اجرای ثبت شهرداری اسلامشهر با حفظ سمت
· مشاور حقوقی
کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر اسلامشهر دوره پنجم
· دبیر کمیسیون
حقوقی شورای اسلامی شهر اسلامشهر دوره پنجم
· مشاور و کارشناس
حقوقی حوزه ریاست شورای شهر اسلامشهر دوره پنجم
· نماینده حقوقی
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی با حفظ سمت
· مشاور حقوقی
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
· نماینده شهرداری
منطقه یک در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان اسلامشهر
· عضو کمیته درآمدی
شهرداری منطقه یک اسلامشهر
· دبیر و کارشناس
کمیسیون عمران ، خدمات شهری و تعریض شورای
شهر اسلامشهر دوره پنجم
· مشاور ، کارشناس و
نماینده حقوقی شورای شهر اسلامشهر دوره ششم
· عضویت فعال در
حوزه مقاومت بسیج ادارات شهرستان اسلامشهر
· مسئول بازرسی
پایگاه بسیج شهید شوشتری اسلامشهر
· بازرس تعاونی مسکن
کارکنان شهرداری منطقه یک اسلامشهر

سایر تجارب ، تخصص ها و قابلیت ها :
· ارائه مقاله و پذیرش آن با عنوان « تحلیلی بر اجرای احکام
دیوان عدالت اداری » در دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم
سیاسی
· ارائه مقاله و پذیرش آن با عنوان « تحلیل و مقایسه نظارت
قضایی بر حقوق اداری در ایران و فرانسه » در دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس
بین المللی حقوق و علوم سیاسی
· مسلط به ضوابط و
مقررات طرح های تفصیلی و جامع
· مسلط به قوانین
حوزه های شهری ، شهرداری ، اراضی ، آب ، کشاورزی و حریم شهرها و محیط زیست
· دارای تجارب ارزنده و عملی در امور اجرایی شهرداری منجمله
مدیریت در وصول مطالبات ، پیگیری آرای کمیسیون های ماده 100 و77 و بند 14 ، 20و24
ماده 55 قانون شهرداری ها
· نمایندگی حقوقی
شهرداری و شورای شهر در محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری

آدرس کوتاه شده: