دوشنبه, ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ ۰۰:۰۰ ۸۰۷۴
چچ

درباره مدیر

 
 
الهیار درویشی

مدیر منابع انسانی وامور رفاهی شهرداری اسلامشهر

ردیف

اهم مشاغل مورد تصدی

 

مشخصات

         

1

مستخدم موقت – متصدی گروه 3 ممیزی

نام

الهیار

2

مستخدم موقت باحفظ پست – کارگزین وبعنوان نماینده بیمه درسازمان خدمات درمانی

نام خانوادگی

درویشی

3

استخدام آزمایشی باحفظ پست بعنوان کارگزین

تحصیلات

فوق لیسانس

4

باحفظ پست بعنوان مسئول کارگزین کارگری

رشته تحصیلی

آموزش و بهسازی منابع انسانی

5

استخدام ثابت قطعی باحفظ پست بعنوان مسئول کارگزین کارگری

6

باحفظ پست سرپرست اداره کارگزینی ورفاه

7

باحفظ پست رئیس اداره کارگزینی

8

باحفظ سمت انتصاب درپست کارگزین

وضعیت استخدامی

کارمند رسمی

9

باحفظ سمت انتصاب درپست کارشناس اموراداری(مسئول) در تشکیلات جدید

10

باحفظ پست بعنوان کارشناس درحوزه معاونت خدمات شهری وامورمناطق

11

باحفظ پست سرپرست معاونت اداری مالی منطقه2

12

باحفظ پست معاون اداری ومالی منطقه دو

 

13

انتصاب در پست رئیس اداره کارگزینی

14

باحفظ پست سازمانی بعنوان کارشناس درسرمایه گذاری ومشارکت های مردمی

15

سرپرست مدیریت منابع انسانی واموررفاهی

16

مدیر منابع انسانی و امور رفاهی

             
 
 
آدرس کوتاه شده: