چهارشنبه, ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۰۰:۰۰ ۶۶۹۴
چچ

درباره رئیس

 
 
 سعید مهدیزاده طهرانی
رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات
 
سایر سوابق:

مسئول رایانه منطقه سه سال 82-تا 87

مسئول امور رایانه مناطق سال 87-97

 عضو کارگروه اجرای نظام جامع مالی شهرداری ها

عضو کارگروه تجدید ممیزی  
 
 
آدرس کوتاه شده: