یکشنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ ۰۰:۰۰ ۶۴۷۲
چچ

مدیریت سرمایه گذاری و جذب مشارکت های مردمی

رضا مهدوی

سرپرست مدیریت سرمایه گذاری و جذب مشارکت های مردمی

· تلفن تماس: 09126183043

· متولد : 1349

· ساکن : اسلامشهر.

ایمیل : mahdavir65@yahoo.com

سوابق تحصیلی

· دانشجوی دکترای تخصصی اقلیم شهری،دانشگاه خوارزمی،1392.

· کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه­ ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی ری، 1391.

· کارشناسی مهندسی برق ­-مخابرات، دانشگاه آزاد اسلامی ری، 1376.

سوابق کاری و حرفه­ ای:

· مدیر منطقه چهار شهرداری اسلامشهر از 28/12/1396

· معاون خدمات شهری وامورمناطق شهرداری اسلامشهر، ابلاغ شماره 92458مورخ3/7/93 تا 10/11/1396 .

· قائم مقام شهردار اسلامشهر، ابلاغ شماره 22338 مورخ 20/2/1393 تا 3/7/1393 .

· رئیس­ هیئت مدیره سازمانهای: سیما، منظر و فضای سبز شهری، ساماندهی صنوف و مشاغل شهری و فرآورده­ های کشاورزی،مدیریت آرامستانها، حمل ونقل بار و مسافر، آتشن شانی و خدمات ایمنی،مدیریت پسماند شهرداری اسلامشهر از تاریخ 01/05/1396 تا10/11/1396.

· عضو شورای سازمانهای: سیما، منظر و فضای سبز شهری، ساماندهی صنوف و مشاغل شهری و فرآورده ­های کشاورزی، مدیریت آرامستانها، حمل و نقل بار و مسافر، آتش نشانی و خدمات ایمنی، مدیریت پسماند شهرداری اسلامشهر از تاریخ 01/05/1396 تا10/11/1396 .

· شهردارمنطقه یک شهرداری اسلامشهر، ابلاغ شماره 598097 مورخ 8/8/85 تا 25/5/93 .

· شهردارمنطقه دو شهرداری اسلامشهر، ابلاغ شماره 2338/دش / مورخ 7/4/85 تا 8/8/85 .

· مدیر منطقه سه شهرداری اسلامشهر، ابلاغ شماره 4113 / د ش/ مورخ 14/5/82 تا6/4/1385.

· رئیس­ هیئت مدیره سازمانهای: پارکها وفضای­سبز، تاکسیرانی، دارالسلام، میادین­میوه ­وتره بار،مدیریت پسماند، آتش نشانی، خدمات موتوری، پایانه­ های مسافربری و اتوبوسرانی شهرداری اسلامشهر از تاریخ 3/7/1393 تا 31/04/1396 .

· عضو شورای سازمانهای: پارکها و فضای سبز،تاکسیرانی،دارالسلام، میادین میوه وتره بار، مدیریت پسماند، آتشنشانی، خدمات موتوری و پایانه­های مسافربری شهرداری اسلامشهر از تاریخ 3/7/1393 تا 31/04/1396.

· رئیس کمیته سیاست­گذاری پسماندهای عمرانی وساختمانی شهرداری ابلاغ شماره 129802(از3/7/93 تا11/11/1396).

· رئیس کمیته توانمندسازی مناطق تابعه، ابلاغ شماره 15133 مورخ 19/2/94.

· رئیس کمیته پرسنلی شهرداری اسلامشهر، ابلاغ شماره 29607 مورخ 18/3/94.

· رئیس کارگروه تجدید ممیزی شهراسلامشهر،ابلاغ شماره 28827 مورخ 17/3/94 .

· رئیس کمسیون برنامه­ریزی و طراحی شهری شهرداری اسلامشهر،ابلاغ 50684 مورخ 12/4/1393 .

· رئیس ستاد معاینه فنی شهرداری اسلامشهر.ابلاغ شماره 149689 از تاریخ 13/11/93 تاکنون.

· عضو و جانشین رئیس ستاد مدیریت بحران شهر اسلامشهر ابلاغ شماره 27556 مورخ 12/3/94 .

· عضو کارگروه پیشگیری و مبارزه با رشوه، ابلاغ 62589 مورخ 6/5/1393 .

· عضو کارگروه تکریم ارباب رجوع، 62601 مورخ 6/5/1393 تاکنون .

· عضو هیئت مدیره سازمان عمران شهرداری اسلامشهر، ابلاغ 1651/102 مورخ 22/6/93 تا30/11/1393.

· عضو کمسیون تحویل شهرداری اسلامشهر،ابلاغ 45679 مورخ 2/4/1393تا 26/7/1393

· عضو کمسیون قطع اشجار شهرداری اسلامشهر از24/3/93 تاکنون .

· عضو کمیته تخصیص شهرداری اسلامشهر، 30578 مورخ 4/3/1393 .

· عضوکمسیون عالی معاملات شهرداری اسلامشهر، ابلاغ شماره 49802 مورخ 10/4/93.

· عضو کمیته سیاست گذاری پسماندهای عمرانی و ساختمانی شهراسلامشهر، ابلاغ شماره 47747 مورخ 18/3/1392 تا 3/7/1394.

· عضو هیئت مدیره سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری اسلامشهر،ابلاغ 118162- مورخ 29/6/91 .

· عضو کارگروه فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اسلامشهر،ابلاغ 63805-11/4/91 تاکنون .

· عضو کارگروه رسیدگی به امور تعاونی­های مسکن،ابلاغ 60336-6/4/91 .

· عضو هیئت مدیره سازمان میادین میوه تره­بار شهرداری اسلامشهر،ابلاغ 024769- 16/2/91 .

· عضوکمیته فنی عمرانی شهرداری اسلامشهر، ابلاغ 9290/24/2921 مورخ 1/6/89 .

· عضو ودبیر کمیته روان ­سازی امورمناطق شهرداری اسلامشهر،ابلاغ 51407/ مورخ 17/6/88 .

· عضو شورای نام گذاری (معابر،اماکن، میادین عمومی) شهرداری اسلامشهر،19855/ مورخ 4/3/88 .

· عضو کمیته صنفی شورای اسلامی شهر،ابلاغ 7/35091 / مورخ 24/5/87 .

· عضوکمیته بهره وری نیروی انسانی شهرداری اسلامشهر،ابلاغ 71798 / مورخ 20/9/86 .

· عضو کمسیون تعریض شهرداری اسلامشهر،ابلاغ 27775 / مورخ 12/4/86 .

· نماینده هیئت مدیره سازمان پایانه درکمیسیون تحویل،ابلاغ 498/35 / مورخ 27/3/86 .

· عضو کمیته تشخیص کاهش هزینه های شهرداری اسلامشهر،ابلاغ 64923/ مورخ 20/8/85 .

· عضو کمیته درآمدی شهرداری اسلامشهر،ابلاغ 7/63591/ مورخ 16/8/85 .

· عضوکمیته تجدید ممیزی شهرداری اسلامشهر،ابلاغ 7/48925 / مورخ 2/7/85 .

· عضو هئیت مدیره سازمان پایانه های شهرداری اسلامشهر،ابلاغ 35/44659/ مورخ 20/6/85 .

· عضوکمسیون عالی معاملات شهرداری اسلامشهر،ابلاغ 51951 / مورخ 3/2/85 .

· رئیس ستاد معاینه فنی خودرو و موتور سیکلت شهرداری با حفظ سمت،1/4656 / مورخ 30/1/85 .

· معاون خدمات شهری وامور مناطق شهرداری اسلامشهر،171ابلاغ / دش/ مورخ 21/1/85 تا7/4/85 .

· سرپرست معاونت خدمات شهری و امور مناطق شهرداری اسلامشهر،102/ / دش/ مورخ 6/1/85 .

· سرپرست شهرداری منطقه سه با حفظ سمت معاونت خدمات شهری،ابلاغ 221 / دش/ مورخ 30/1/85 .

· عضو کمسیون بررسی پیشنهادات شهرداری اسلامشهر،ابلاغ 5838611/ مورخ 3/11/84 .

· عضو شورای سازمان نوسازی وبهسازی شهرداری اسلامشهر،ابلاغ 1/45415/ مورخ 21/8/84 .

· عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، 41801-1-5-10 مورخ 17/11/83 تاکنون .

· مهندس ناظر پایه یک تاسیسات برق،سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران.

· عضو شورای سازمان دارالسلام شهرداری اسلامشهر،ابلاغ 1/62432/ مورخ 23/12/82 تا 1384 .

· ناظرتاسیسات برق – مکانیک پروژه های عمرانی شهرداری اسلامشهر، 5781/ دش/ مورخ 16/7/80 تا 14/5/1382.

· مسئول تاسیسات و زیباسازی شهرداری اسلامشهر،ابلاغ شماره 591/ش/ مورخ 6/4/78 تا 14/5/1382.

· فرمانده پایگاه بسیج شهید شوشتری اسلامشهر .

· سرپرست پایگاه بسیج منطقه یک شهرداری اسلامشهر .

· فرمانده گروه مقاومت امداد و نجات پایگاه شهید فراهانی اسلامشهر .

· فرمانده پایگاه بسیج شهید باکری منطقه چهار شهرداری اسلامشهر.

سابقه تدریس

· تدریس دروس تخصصی رشته عمران، معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر،از1392 تاکنون .

· تدریس دروس تخصصی رشته برنامه ریزی شهری- روستایی، دانشگاه پیام نور واحد اسلامشهر ،1393.

· تدریس دروس تخصصی حین خدمت شهرداریهای استان تهران در حوزه خدمات شهری، شهرسازی، مدیریت پسماند، جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی،دانشگاه علم و فرهنگ.

تالیف کتاب

· تالیف کتاب کاربری اراضی و تراکم ساختمانی در طرحهای توسعه شهری، 1396.

· تالیف کتاب شاخص­های حضور پذیری در فضاهای عمومی شهر، 1398.

مقالات علمی

· تاثیر شکل­ گیری سکونتگاههای غیررسمی بر عملکرد شهرهای جدید(نمونه موردی:شهرهای جدید تهران، دانشگاه آزاد اسلامی­ شهر ری)2/12/1391، همایش ملی چالش­ها و راهبردهای صیانت و توسعه پایدار حریم در مناطق کلانشهری .

· حاشیه ­نشینی مانعی بر صیانت از حریم در مناطق کلانشهری(با تاکید بر حریم کلانشهر تهران) 2/12/1391، همایش ملی چالش­ها و راهبردهای صیانت و توسعه پایدار حریم در مناطق کلانشهری .

· تغییرکاربری ناشی از رشد شهر(مطالعه موردی­: پهنه پیرامونی منطقه کلانشهرکپنهاک)2/12/1391، همایش ملی چالش­ها و راهبردهای صیانت و توسعه پایدار حریم در مناطق کلانشهری .

· نقدی برنحوه اسکان غیررسمی درحاشیه شهر،نمونه موردی(محله سیاب اسلامشهر)2/12/1391،همایش ملی چالش­هاو راهبردهای صیانت و توسعه پایدار حریم در مناطق کلانشهری .

· اسکان اضطراری بعد از وقوع زلزله(مطالعه موردی شهراسلامشهر) دانشگاه آزاداسلامی اسلامشهر،5-4 اردیبهشت 1392، همایش استانی مدیریت شهری وتوسعه پایدار، چاپ در کتاب مجموعه مقالات همایش .

· رابطه ایجاد شهرالکترونیک بربرقراری عدالت اجتماعی وتوسعه پایدار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،24 الی 26 اردیبهشت ماه1392، ششمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی، چاپ در نشریه تخصصی زمان تحول .

· جایگاه فضاهای شهری درتبیین شهرخلاق، مرکزبین­المللی رشد قشم، آذرماه 1392،شهرخلاق، ایده­ها و چالش­ها در ایران.

· برآوردمصرف آب در شهر اسلامشهرو واوان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، بهمن ماه 1392، اولین همایش ملی بهینه­سازی مصرف آب .

· بررسی وضعیت عوامل تغییرات اقلیمی در ایران،4 و5 اسفند 1392، پنجمین کنفرانس بین­المللی مدیریت جامع بحران، چاپ در کتاب مجموعه مقالات کنفرانس .

· طراحی کالبدی- فضائی شهرتهران همساز با اقلیم با تاکید بر عنصر باد،26-27/11/1395 سازمان حفاظت محیط­ زیست، هشتمین کنفرانس بین­المللی مدیریت جامع بحران، چاپ در کتاب مجموعه مقالات کنفرانس.

· ضرورت ارزشیابی و اثربخشی دوره­های آموزش ضمن خدمت بر کارایی کارشناسان شهرداریها، چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، CIVILICA.1398

· راهکارهای افزایش فرهنگ سازمانی در توسعه بهروری از منابع انسانی شهرداریها، چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، CIVILICA. 1398

· طرح­ ریزی و مدیریت پارک­ها و فضاهای سبز شهری با رویکرد توسعه اقتصادی و مالی، چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، CIVILICA. 1398

عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد

· بررسی کاربری اراضی شهری و تراکم ساختمانی منطه یک شهر اسلامشهر.

سمینار، کنفرانس و همایش­ها

· شرکت در اولین همایش ملی مدیریت شهری، انجمن ملی مدیریت شهری، مرداد ماه 1384اصفهان .

· شرکت در ششمین کنفرانس بین­المللی مدیران کیفیت، دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت، تیر ماه 1384 تهران.

· شرکت در سومین سمینار دگرگونی سازمانی با رویکرد نوین،دفترآموزش مدیریت و رهبری ایرانیان، خرداد 1388 تهران .

· شرکت درششمین کنفرانس بین­المللی مدیریت استراتژیک،وزارت علوم و تحقیقات و فن­آوری، انجمن مدیریت راهبردی ایران، مهر ماه 1388 تهران.

· شرکت در دومین همایش ملی بهسازی، شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران استان فارس،اردیبهشت ماه 1389 شیراز.

· شرکت در پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند، سازمان شهرداریها، شهرداری مشهد، اردیبهشت ماه 1389 مشهد.

· حضوردرسمینار تخصصی طرح لرزه­ای سازه­های فولادی، دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکز،خرداد ماه 1390 تهران.

· شرکت دراولین سمینار ملی کاربردیGISدر برنامه­ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری، دانشگاه شهید بهشتی، اردیبهشت ماه 1390 تهران .

· شرکت درسمینار هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی، فرمانداری شهرستان اسلامشهر، مهر 1390 اسلامشهر .

· شرکت در اولین همایش فن­ آوری­های نوین در ساخت و سازشهری، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، بهمن­ماه 1391، هتل المپیک .

· شرکت در همایش و نشست تخصصی مدیریت شهری و توسعه پایدار، سازمان شهرداریهای کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر اردیبهشت ماه 1392اسلامشهر .

· شرکت در سمینار مدیریت الکترونیکی شهر، دانشگاه صنعتی­ امیرکبیر، سازمان فناوری اطلاعات ایران ، اردیبهشت­ماه 1392 دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایران .

· شرکت درششمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی، سازمان فناوری اطلاعات ایران، اردیبهشت ماه 1392دانشگاه امیرکبیر.

· شرکت و ارائه مقاله در پنجمین کنفرانس بین­ المللی مدیریت جامع بحران، تهران- ک 5- 6324، 4-5 اسفند 1392.

· شرکت درپنجمین دوره همایش شهرآیده ­ال، سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور، جزیره­ کیش، شماره 0541-93 بهمن ماه سال 93.

· شرکت در سمینار مدیریت خطرپذیری مخاطرات طبیعی در شهرهای بزرگ و کلانشهرها، پژوهشکده سوانح طبیعی، مردادماه 1395.

· شرکت در دومین همایش ملی آتشنشانی و ایمنی شهری،پژوهشکده صنعت نفت، اسفند ماه 1395.

· شرکت و ارائه مقاله در هشتمین کنفرانس بین ­المللی مدیریت جامع بحران، تهران، بهمن 1395

· شرکت در سمینار مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم مبتنی بر استانداردهای بین­ المللی، آذر 1396، جزیره کیش.

· شرکت در هشتمین دوره همایش شهرآیده ­ال، سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور، جزیره­ کیش، به شماره 01/17/16245 دی ماه 1396.

· شرکت در چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی چالشها و راه حل­ها،

سایر تخصص ومهارتها

· کارشناس ارشدموضوع طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان از تاریخ 2/10/83 .

· کارشناس خبره موضوع طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان از تاریخ 11/3/94.

· کارشناس خبره دادگستری در امور شهری.

· طی بیش از160عنوان دوره­های آموزش حین خدمت و به میزان حدود 2500ساعت شامل دوره­های تخصصی، بهبودمدیریت، فنون اداری- شغلی و عمومی.

آدرس کوتاه شده: